Afbeelding van den Grooten Maaltijd, gegeven door den Ed: Achtb: Regeering der Stad Amsteldam, aan Hunne Doorluchtige en Koningklijke Hoogheden, in Schepens-Kamer, den Eersten Juni, 1768

Permalink